2017 New Videos Watch Online
 Display: List  /  Grid
Show:
Sort By:
20170514 Celebrating Mother's Day and Cherishing Parents' Love
Video-1117 (20170514) May is the best time to express our gratitude, love, and devotion to those close to us! In the early summer of 2017, members of the Supreme Master Ching Hai International Association from aroundthe globe gathered at the ..(more)
20170716 Living Life and Governing the Nation with the Heart of a Parent
Video-1118 以父母心處世治國 二○一七年七月十六日 Living Life and Governing the Nation with the Heart of a Parent Jul. 16, 2017 Đối Nhân Xử Thế và Trị Quốc Bằng Tâm Phụ Mẫu Ngày 16 tháng 7 năm ..(more)
20170723 Liberation from a System of Rigid Interplanetary Control
Video-1119 When the Earth was first created, how did lives come about? According to Darwin’s theory of evolution, human beings evolved from monkeys. Is this really the origin of human beings? Why are the DNAs of humans and apes so similar? Among ..(more)
20170909 Qualities and Powers of the Supra-Universal Realms
※ 本片暫不開放下載。 This video is currently unavailable for downloading. ※ Video-1120 超宇宙境界的品質與力量 二○一七年九月九日 Qualities and Powers of the Supra-Universal Realms Sep. 9, 2017 Phẩm Chất và Lực Lượng Của Vũ Trụ CaoĐẳng Ngày 9 tháng 9 năm ..(more)
Video-1121 充滿和善與愛的眾生 二○一七年九月十日 Beings Full of Kindness and Love Sep. 10, 2017 Những Chúng Sinh Đầy Tình Thương và Tử Tế Ngày 10 tháng 9 năm 2017 ※ 本片暫不開放下載。 This video is currently unavailable for downloading. ..(more)
Video-1125 效法明師典範,全力幫助世界 二○一七年九月二十三日下午, 二○一七年九月二十四日 Follow an Enlightened Master's Example and Serve the World Wholeheartedly Sep. 23, 2017 Afternoon, Sep. 24, 2017 Noi Gương Minh Sư và Hết Lòng Phụng Sự Thế Giới Ngày 23 tháng 9 năm 2017 ..(more)
20171001 Great News from Heaven: Galactic Control Totally Smashed
Video-1126 來自天堂的好消息:星際控制系統全面瓦解 二○一七年十月一日 Great News from Heaven: Galactic Control Totally Smashed Oct. 1, 2017 Tin Vui Từ Thiên Đàng: Hệ Thống Khống Chế Thiên Hà Đã Bị Phá Vỡ Hoàn Toàn Ngày 1 tháng 10 năm ..(more)
Video-1127 愛在西湖—師徒歡聚慶中秋 二○一七年十月四日 Love at Hsihu—Celebrating Moon Festival with Supreme Master Ching Hai October 4, 2017 Tình Thương tại Tây Hồ— Mừng Trung Thu với Thanh Hải Vô Thượng Sư Ngày 4 tháng 10 năm ..(more)
Video-1128A 內邊漂亮才重要 二○一七年十月八日 Inner Beauty is More Important October 8, 2017 Vẻ Đẹp Bên Trong Quan Trọng Hơn Ngày 8 tháng 10 năm ..(more)
Video-1128B 世界自由日 二○一七年十月八日 World Freedom Day October 8, 2017 Ngày Tự Do Thế Giới Ngày 8 tháng 10 năm ..(more)
Video-1128C 真正的靈性之光 二○一七年十月八日 The True Spiritual Light October 8, 2017 Ánh Sáng Tâm Linh Chân Thật Ngày 8 tháng 10 năm ..(more)
Video-1128D 靈性境界的無上藝術 二○一七年十月八日 Supreme Arts in Spiritual Realms October 8, 2017 Nghệ Thuật Tối Thượng Ngày 8 tháng 10 năm ..(more)
20171022 Joyfully Celebrating the Supreme Master Ching Hai Day in Divine Love
Video-1129 聖愛佳節 歡慶清海日 二○一七年十月二十二日 Joyfully Celebrating the Supreme Master Ching Hai Day in Divine Love Oct. 22, 2017 Mừng Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư Trong Tình Thương Thiêng Liêng Ngày 22 tháng 10 năm ..(more)
20171111 Be God's Perfect Tool to Bless The World
Video-1133 成為上帝加持世界的完美工具 二○一七年十一月十一日 Be God's Perfect Tool to Bless The World Nov. 11, 2017 Hãy Là Công Cụ Hoàn Mỹ của Thượng Đế Để Gia Trì Thế Giới Ngày 11 tháng 11 năm ..(more)
20171112 A Positive Spiritual Channel That Spreads Blessings and Happiness
Video-1134 正向靈性頻道,散播加持與快樂 二○一七年十一月十二日 A Positive Spiritual Channel That Spreads Blessings and Happiness Nov. 12, 2017 Kênh Tâm Linh Khẳng Định Ban Rải Ân Điển và Hạnh Phúc Ngày 12 tháng 11 năm ..(more)